پروانه تخصصی مشاوران املاک
کارت مباشرت از اتحادیه
جواز اتاق اصناف ایران